Helena Bednařík Ballová


Vyštudovala som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave na odbore Účtovníctvo a audítorstvo. Prešla som mnohými pozíciami v administratíve slovenských aj medzinárodných spoločností, až po pozíciu finančnej manažérky. Túžba dozvedieť sa, ako veci skutočne fungujú a čo všetko sa skrýva za firemnými číslami, ma priviedlo k firemným konšteláciám, ktoré sú vo svete známe ako „systemic approach“ (systemický prístup),

Absolvovala som tréningy u viacerých učiteľov. Ako prvá Slovenka som absolvovala štúdium tejto metódy na Bert Hellinger Instituut Nederland, kde k metóde konštelácií pristupujú s pokorou, napojením sa na originálny zdroj vzniku tejto metódy no zaroveň ju neustále rozvíjajú, tak aby bola aplikovateľná v bežnom živote. 

Pracujem ako systemický facilitátor a lektor pre jednotlivcov a aj firmy v rámci Dr.Firma.

Na Slovensku som založila Inštitút systemickej práce a konštelácií pod ktorým organizujem a vediem tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

“Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom, kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” Helena Ballová

Vzdelanie


Ekonomická Univerzita Bratislava

Systemické vzdelanie

* Výcvik rodinných konštelácií - Zdenka Tušková (ČR) (2010)
* Výcvik Procesu životnej integrácie (LIP - Life integration process) - Wilfried Nelles (ČR) (2012)
* System dynamics in organizations - Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder (NL) (2014)
* Master training organizational constellations - Jan Jacob Stam, Barbara Hogenboom (NL) (2018)
* Train-the-trainer organizational constellations and systemic work in organizational context - Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder, Barbara Hogenboom  (NL) (2019)
*  Learning circle 2021 - Stephan Hausner (DE) (2021)
* Learning circle 2022 - Stephan Hausner (DE) (2022)
* Master training systemic facilitation and intervening with horses - Marion Latour, Jochen Beyer (NL) (2022)
* Learning circle 2022 - Stephan Hausner (SP) (2022)
* Learning circle 2023 - Stephan Hausner (DE) (2022)

Iné aktivity v rámci systemického prístupu a konštelácií
Spoluorganizácia - "Ako sa nám podarí budúcnosť" s Bert Hellinger
Organizácia - "Ako môže firma rozkvitať zo systemickej perspektívy"  s Jan Jacob Stam (NL)
Organizácia - Proces životnej integrácie s Nanou Krueger (DE)
Organizácia - "Enneagram" s Bea Catala  a Luc Van Der Horst (ES)
Organizácia a tréner - Systémová dynamika v organizáciach (BHI - NL)
Organizácia - Problémy sú riešenia s Anton de Kroon (NL)
Organizácia  - Systemický koučing s Iveta Apine (LV)
Organizácia - Zmena vs. Transformácia zo systemickej perspektívy s Marion Latour (NL)
Organizácia a tréner - Výcvik Systemické konštelácie (Bibi Schreuder - NL, Iveta Apine - LV)
Organizácia a tréner - Výcvik Systemický koučing (Iveta Apine - LV)
Organizácia a tréner - Dynamika Systémov Organizáciách


Bert Hellinger (2013)
Jan Jacob Stam (2014)
Nana Krueger (2015)
Gunthard Weber (2018)
Barbara Hogenboom (2018)
Marion Latour (2018)
Anton de Kroon (2018)
Stephan Hausner (2021)