Podmienky účasti:


Účasť na akciách (workshop/seminár/výcvik) je dobrovoľná a účastník je v priebehu akcie zodpovedný sám za seba. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu akcií vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu. Akcia je formou osobnostného rozvoja a akékoľvek neskoršie nároky na odškodnenie za hmotné alebo nehmotné škody, spôsobené účasťou na akcii (okrem tých, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou organizátora alebo lektora) sú vylúčené. Právom lektora je ukončiť účastníkovu účasť, ak to uzná za vhodné. V tom prípade bude poplatok za akciu vrátený.


V cene akcií je zahrnuté drobné občerstvenie, káva, čaj. V cene akcií (pokiaľ nie je uvedené inak) nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Storno podmienky:

Ak zrušíte svoju účasť skôr ako 30 dní pred začiatkom akcie, storno poplatok je vo výške registračného poplatku. Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 30 dní pred začiatkom akcie, storno poplatok je 50% z ceny akcie. Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 14 dní pred začiatkom akcie, storno poplatok je 100% z ceny workshopu. V prípade zrušenia môžete za seba poslať inú osobu, ktorá môže Vašu zálohu použiť. V prípade nekonania akcie, Vám bude cena akcie vrátená v plnej výške. Účastník môže akciu kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tom prípade sa poplatok za akciu nevracia.

Spracovanie osobných údajov (nové nariadenie EÚ GDPR):

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku, s.r.o. so sídlom Bajkalská 45/E, 821 05 Bratislava, IČO: 52640701 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom registrácie na organizované vzdelávacie aktivity a za účelom prípadného informovania o novinkách. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané po dobu trvania účelu spracovania. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na info@ispak.sk. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďakujeme, ak ste sa dočítali až sem