Systemika v praxi


Množstvo systemických rozvojových programov je ponúkaných iba zážitkovou formou, no bez silného metodického a teoretického rámca a vysvetlenia. Práve táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. Aktívne sa bude pracovať s knihou Princípy systemickej práce od autorov Jan Jacob Stam a Bibi Schreuder, ktorú sme preložili.


Nik nežije izolovane, žijeme v kontexte s okolím. Inak to nikdy nebolo. A tvoríme s okolím jeden celok. Preto sa systemický prístup ako prístup pre život, prácu a poradenstvo sa viac a viac stáva súčasťou našich životov.
Ak chceme hlbšie spoznávať systemiku v živote a v praxi, potrebujeme k intelektu pripojiť vlastnú skúsenosť na sebe a skúsenosť byť priamym svedkom/pozorovateľom daných vzorcov a princípov na iných. A aj zdieľať názory, pohľady a skúsenosti s inými. Preto práca v skupine takýmto spôsobom rozširuje a prehlbuje poznanie systemiky.

Cieľ:

Cez vlastnú skúsenosť a teoretický rámec porozumieť vzorcom a princípom systemickej práce. Prehĺbiť poznanie cez:

cez intelekt - teoretický a metodický rámec, kľúčové informácie
zážitok – vlastná skúsenosť cez vnútorné prežívanie princípov a vzorcov a cez vonkajšie pozorovanie daných princípov a vzorcov na iných
interakciu s druhými

Cena:


740€ bez DPH


Miesto:

Kafé LAMPY, Bratislava

Termíny:


Úvod - Vzorce & princípy
17.september 2024 ... 09:30 - 16:30
2.princíp - poriadok
16.október 2024 ... 09:30 - 16:30
3.princíp - rovnováha
05.november 2024 ... 09:30 - 16:30
3.princíp - úplnosť
02.dece,ber ... 09:30 - 16:30

Lektori

Helena Bednařík Ballová

Zakladateľka Inštitútu systemickej práce a konštelácií (iSPAK) pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma. 

Dalibor Bednařík

Psychológ a prvý slovenský externý ICF PCC kouč. Od roku 2011 2x ročne vedie vlastné výcviky Integratívneho koučingu, ktorý je postavený na princípoch polarít a systemiky. V roku 2019 získal ocenenie Kouč Roka.

1.     Úvod – princípy a vzorce systemickej práce 
Vzorce a zvyky

-       Ako vznikajú

-       Funkcie vzorcov

-       Ako sa zbaviť vzorcov

-       Typické vzorce

Základné princípy:

-       Poriadok

-       Výmena

-       Príslušnosť


2.     Poriadok 

-       Poriadok v rodine a v organizácii (podobnosti a rozdiely)

-       Rôzne druhy poriadok

-       Typické narušenia poriadkov

-       Riešenia narušenia poriadku

-       Moje miesto

-       Ako nájsť svoje miesto

-       Ako stáť na svojom mieste

-       Ako sa prejavovať zo svojho miesta

-       Čo sa dá a nedá z môjho miesta

3.     Výmena/rovnováha

-       Základné princípy

-       Druhy výmeny

-       Prejavy nerovnováhy

-       Nerovnováha medzi osobným a pracovným životom

-       Systemický pohľad na vyhorenie

-       Rovnováha ako dynamický proces

-       Význam nerovnováhy

 

4.     Belonging/ Príslušnosť

-       Potreba patriť

-       Pôvod systému

-       Úplnosť

-       Konflikty a loyalita

-       Vylúčenie a odídenie

-       Ako odchádzať zo systému

-       Ako a kedy sa stávame súčasťou systému?

-       Z ktorých systémov možno/nemožno odísť?