Systemický koučing a poradenstvo pre pokročilých


Nadstavba výcviku systemického koučingu a poradenstva.


Tento tréning je pre ľudí, ktorí už poznajú systemickú prácu a/alebo konštelácie a chcú systemický prístup aplikovať v organizáciách. Budeme skúmať témy, týkajúce sa organizácií zo systemickej perspektívy ako použiť systemický koučing a budeme pomenovávať témy, ktoré majú korene v osobných vzorcoch a ovlyvňujú organizáciu. 

Témy

 • executive koučing
 • tímový koučing
 • nové nástroje na prácu
 • zmena a transformácia
 • supervízia


·     Executive koučing - práca s jednotlivcami na vedúcich pozíciách aplikovaním systemického koučingu. Otázky / témy na koučing v rôznych životných a kariérnych štádiách a systemické vzorce za nimi. Napríklad: byť uspešný, efektívny, rovnováha medzi prácou a osobným životom, zmena kariéry počas krízy stredného veku a podobne. Vzorce z rodiny ovplyvňujúce efektivitu lídra – stratégie a nástroje v systemickom koučingu.  Skúmanie toho, ako nevyriešené témy na vedúcich pozíciách cestujú po organizácií.

·     Systemický koučing pre tímy - mimo osobných a skupinových dynamík. Ako pristupovať k tímom zo systemickej perspektívy (jednotlivcom, skupinám jednotlivcov, tím ako samostatná entita, tím ako súčasť systému). Rôzne modality na rozvoj tímov. História tímov, dôvod existencie, skúmanie systemických princípov v tímoch. Vstup, zmena a odchod v tíme. Skúmanie tém v tímoch zo systemickej perspektívy: efektivita, kooperácia, zvládanie konfliktov, stanovovanie a dosahovanie cieľov, a pod. 

·     Práca so systemickými nástrojmi: karty s otázkami, systemické figúrky, značky na zemi. Postavenie organizačnej konštelácie na diagnostiku ako súčasť systemického koučovacieho procesu. Načítanie konštelácie a podpora klienta z organizácie v intervenciách v reálnom živote.

·     Systemický koučing týkajúci sa rozvoja organizácie. Byť v kontakte so zdrojmi a potenciálom organizácie, lídrami, tímom. Zmena a transformačné procesy v organizácií a ukážka systemického koučingu a ako ich podporiť.

·     Supervízia zručností a postoja systemického kouča. Bez posudzovania. Princípy poriadku, príslušnosti a výmeny v procese predaja a poskytovania koučovacích služieb organizácií ako klientovi. Koučovacia konštelácia na supervíziu – podpora koučingu a budovanie silných koučovacích zručností za účelom podpory a pomoci klientovi v budovaní silnej organizácie.

 

Ciele tréningu:

 • rozvoj a aplikovanie systemického postoja pri práci s lídrami, tímami a organizáciami
 • rozvoj systemických zručnosti v práci 1:1 so zamestnancami, lídrami a majiteľmi
 • nové praktické metódy na podporu systemického dialógu, diagnostiky s / bez zástupcov
 • podpora organizácie počas procesu zmeny, alebo transformácie
 • prehlbovanie schopnosti zachytiť rôzne systemické úrovne
 • naučiť sa posilniť líderstvo v organizácií zo systemickej perspektívy
 • ako robiť rozhodnutia týkajúce sa rozsahu práce, rozbalovanie vzorcov organizácie, nadizajnovanie intervencií pre jednotlivcov a tímy

Tento tréning bude ukončený certifikáciou formou spracovania prípadovej štúdie.

Termíny skupina advance II. pripravujeme :


Modul1:

Executive koučing: posilnenie lídershipu a spoznávanie/vytváranie hodnôt odhaľovaním vzorcov v organizáciách, systemické intervencie pre zakladateľov, podnikateľov a investorov.


Modul2:
Koučovanie tímov: skúmanie tímových tém zo systemickej perspektívy, systemické intrevencie pre skupiny a tím.


Modul3:
Rozvoj organizácií: skúmanie potenciálu organizácie, ako viesť zmenu a transformáciu, zmena organizačnej kultúry zo systemickej perspektívy.Modul4:
Systemické koučovacie nástroje


Certifikácia:
Spracovanie jednej prípadovej štúdie, ktorá bude vyhodnotená medzinárodnou komisiou

Cena:


1.200 €
Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul (300 €), bez navýšenia ceny. Certifikácia nie je súčasťou ceny výcviku.

viac informácií:
+421 903 206 622
info@ispak.sk