Systemické konštelácie


Skupinové workshopy pod vedením členov iSPAK. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti - len odvahu hľadať a záujem vidieť.  viac info


Dynamika systemických procesov 

3.-4.júna 2023

Po dlhšom čase je na Slovensku opäť možnosť učiť sa pod vedením Ivana Verného: 
systemické konštelácie v spojení s procesorientovanou psychológiou, fenomenologické náhľady a konštruktivistické perspektívy. viac info


Proces životnej integrácie


11.jún 2023
LIP (Life Integration process) je metóda, ktorá cez jedinečný zážitok prináša pochopenie, ako vás doterajší život formoval a prečo a ako ste sa stali tou osobou, ktorou ste dnes. Vďaka takémuto zážitku dokážete odhalíť svoj potenciál, svoju životnú víziu. Viac info

Proces životnej
integrácie (LIP)


05.-06.august 2023
Nana Krüger: "Práca s procesom životnej integrácie (LIP – Life Integration Process) ma presvedčila, že každý z nás je láskyplným vyjadrením života ako takého. Preto je pre mňa aplikácia tejto metódy ako vidieť poklady ukryté v našich tieňoch. Ako by som len túto prácu mohla nemilovať?!" Viac info

Základný výcvik
systemického koučingu


Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Základný výcvik systemických konštelácií


Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Dynamika systémov v organizáciách


Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách ako manažéri, riaditelia, konzultanti, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Tématické konštelácie



Skupinové workshopy Systemických konštelácií, ktoré sú zamerané na špecifické témy. viac info

Systemická platforma


Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info

Systemika v praxi
KURZ


Nik nežije izolovane, žijeme v kontexte s okolím. Preto sa systemický prístup ako prístup pre život, prácu a poradenstvo sa viac a viac stáva súčasťou našich životov. viac info

Pokročilý výcvik
sys.koučingu


Pripravujeme pokračovanie základného výcviku už od marca 2022
viac info